Нажмите клавишу «Enter», чтобы перейти к содержанию

Бланк Анкети Головного Бухгалтера

Бланк Анкети Головного Бухгалтера.rar
Закачек 2506
Средняя скорость 5909 Kb/s
Скачать

Бланк Анкети Головного Бухгалтера

Зразок бланку (форма шаблону) Анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень:

Образец бланка (форма шаблона) Анкеты о выполнении главным бухгалтером бюджетного учреждения своих полномочий:

Додаток
до Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень
(пункт 7)

Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень
за ____ рік

1. Відомості про головного бухгалтера

По батькові ___________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Найменування бюджетної установи ______________________________________________________

Найменування структурного підрозділу, який
очолює головний бухгалтер _____________________________________________________________

Найменування займаної посади __________________________________________________________

1 Виноску виключено

Дата призначення на посаду ____________________________________________________________

2. Оцінка виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої повноваження щодо:

1) організації роботи з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу
_____________________________________________________________________________________;

2) здійснення керівництва діяльністю бухгалтерської служби, забезпечення раціонального та ефективного розподілу посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку
_____________________________________________________________________________________;

3) погодження проектів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна
_____________________________________________________________________________________;

4) участі в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі
_____________________________________________________________________________________;

5) здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок
_____________________________________________________________________________________;

6) погодження кандидатур працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна
_____________________________________________________________________________________;

7) подання керівникові бюджетної установи пропозицій щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями
_____________________________________________________________________________________;

визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників
_____________________________________________________________________________________;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби
_____________________________________________________________________________________;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи
_____________________________________________________________________________________;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів
_____________________________________________________________________________________;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету
_____________________________________________________________________________________;

притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства
_____________________________________________________________________________________;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю
_____________________________________________________________________________________;

організації навчання працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня
_____________________________________________________________________________________;

забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності
_____________________________________________________________________________________;

8) підписання звітності та документів, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів)
_____________________________________________________________________________________;

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів
_____________________________________________________________________________________;

приймання і видачі грошових коштів
_____________________________________________________________________________________;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна
_____________________________________________________________________________________;

проведення інших господарських операцій
_____________________________________________________________________________________;

9) відмови у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформування керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства
_____________________________________________________________________________________;

10) здійснення контролю за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою
_____________________________________________________________________________________;

складенням звітності
_____________________________________________________________________________________;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна
_____________________________________________________________________________________;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи
_____________________________________________________________________________________;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди
_____________________________________________________________________________________;

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням
_____________________________________________________________________________________;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані
_____________________________________________________________________________________;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти
_____________________________________________________________________________________;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів
_____________________________________________________________________________________;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської служби
_____________________________________________________________________________________;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства
_____________________________________________________________________________________;

виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, функцій з контролю
_____________________________________________________________________________________;

11) погодження документів, пов’язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам
_____________________________________________________________________________________;

12) виконання інших обов’язків, передбачених законодавством
_____________________________________________________________________________________.

3. Відомості про притягнення до відповідальності головного бухгалтера бюджетної установи за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства
_____________________________________________________________________________________.

by admin · Лютий 27, 2013

Як головному бухгалтеру заповнити анкету про оцінку своїх повноважень (текстовий зразок заповнення)

1. Відомості про головного бухгалтера

По батькові _________________________________________________________

Дата народження ____________________________________________________

Дата зайняття посади _________________________________________________

Найменування бюджетної установи _____________________________________

Орган Державної казначейської

служби України ______________________________________________________

Звітний період _______________________________________________________

^ 2. Оцінка виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої повноваження щодо:

1) організації роботи з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;
____________________________________________________________________

2) здійснення керівництва діяльністю бухгалтерської служби, забезпечення раціонального та ефективного розподілу посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
____________________________________________________________________

3) погодження проектів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
____________________________________________________________________

4) участі в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
____________________________________________________________________

5) здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
____________________________________________________________________

6) погодження кандидатур працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
____________________________________________________________________

7) подання керівникові бюджетної установи пропозицій щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
____________________________________________________________________

визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників;
____________________________________________________________________

призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби;
____________________________________________________________________

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;
____________________________________________________________________

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
____________________________________________________________________

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
____________________________________________________________________

притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
____________________________________________________________________

організації навчання працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;
____________________________________________________________________

8) підписання звітності та документів, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
____________________________________________________________________

приймання і видачі грошових коштів;
____________________________________________________________________

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
____________________________________________________________________

проведення інших господарських операцій;
____________________________________________________________________

9) відмови у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформування керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

10) здійснення контролю за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;
____________________________________________________________________

складенням звітності;
____________________________________________________________________

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
____________________________________________________________________

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;
____________________________________________________________________

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
____________________________________________________________________

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
____________________________________________________________________

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані;
____________________________________________________________________

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
____________________________________________________________________

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
____________________________________________________________________

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської служби;
____________________________________________________________________

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
____________________________________________________________________

виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, функцій з контролю;
____________________________________________________________________

11) погодження документів, пов’язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
____________________________________________________________________

12) виконання інших обов’язків, передбачених законодавством.
____________________________________________________________________

Головний бухгалтер ___________ ______________________

Бланк документа

Скачать образец документа

Приложение 1 к Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 14 января 2004 г. N 109-И

Пояснения к заполнению анкеты.

(1) Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

(2) Сведения сверяются территориальным учреждением Банка России с представляемой вместе с анкетой надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера служебного телефона не требуется.

(3) Сведения сверяются с представляемыми вместе с анкетой надлежащим образом заверенными копиями документа о высшем профессиональном образовании, предусмотренного Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», свидетельства (письма) кредитной организации, в которой кандидат проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки.

Территориальное учреждение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригиналы указанных документов, сроки представления которых в территориальное учреждение Банка России согласовываются им с кандидатом или уполномоченным лицом создаваемой кредитной организации (кредитной организацией, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).

(4) В анкете следует указать все места работы кандидата и должности, которые занимал кандидат, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы, дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на момент заполнения анкеты, по работе в банковской системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую занимал кандидат, а также причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности).

Вместе с анкетой представляется надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки кандидата.

Территориальное учреждение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригинал трудовой книжки кандидата, сроки представления которого в территориальное учреждение Банка России согласовываются им с кандидатом или с уполномоченным лицом создаваемой кредитной организации (кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).

(5) Информация об изменении анкетных данных (пункты 1 — 16) направляется в территориальное учреждение Банка России в течение десяти календарных дней с момента таких изменений.


Статьи по теме