Нажмите клавишу «Enter», чтобы перейти к содержанию

Договор Аренды Нежилого Помещения Украина образец скачать

Договор Аренды Нежилого Помещения Украина образец скачать.rar
Закачек 3158
Средняя скорость 2937 Kb/s
Скачать

Договор Аренды Нежилого Помещения Украина образец скачать

ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

ДОГОВІР ОРЕНДИ

НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

м. __________ ____________ року

Приватний підприємець ____________________________________________________, в подальшому Орендодавець, з однієї сторони,

Приватний підприємець ____________________________________________________, в подальшому – Орендар, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Орендодавець зобов’язується передати Орендарю нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: _______________________________, та згідно з виконаним технічним розрахунком, складають ____/100 ідеальних часток зазначеного будинку (надалі – Приміщення) за плату на строк, встановлений цим договором.

1.2. Приміщення надається в користування строком на 364 календарних дні з моменту підписання сторонами цього договору.

1.3. Прилаштування приміщення під мету використання здійснюється за рахунок Орендаря.

1.4. Приміщення за цим договором передається за актом приймання-передачі.

1.5. Приміщення передається з метою використання його під ________________.

2. Обов’язки Орендодавця

2.1. Забезпечувати безперешкодне користування Орендарем Приміщенням.

2.2. Не втручатися у господарську діяльність Орендаря.

3. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

3.1. Здійснювати перевірку стану Приміщення та інженерних мереж на предмет їх цільового використання та додержання Орендарем правил протипожежної безпеки, санітарних норм та інших вимог згідно діючого законодавства та умов виконання договору не частіше, ніж два рази на квартал, протягом робочого дня відповідно до розпорядку роботи Орендаря.

3.2. Відмовитися від договору в разі прострочення сплати авансового внеску (в т.ч. її частини) понад 10 календарних днів.

3.3. В разі несвоєчасного повернення Приміщень вимагати від Орендаря сплати пені в розмірі шестимісячної суми орендної плати, встановленої п. 6.1. цього договору за кожний місяць прострочення.

4. Обов’язки Орендаря:

4.1. Вчасно, в повному обсязі, щомісячно сплачувати Орендодавцю орендну плату;

4.2. Вчасно оплачувати комунальні та інші послуги на утримання Приміщення та прибудинкової території (водопостачання, каналізацію, електроенергію, послуги зв’язку, вивіз сміття та інше) згідно діючих розцінок та укладених договорів з відповідними підприємствами.

4.3. Протягом 7 днів з моменту підписання цього договору, але в будь-якому разі не пізніше початку експлуатації приміщення, укласти від свого імені договори із відповідними підприємствами, організаціями та установами на надання послуг водопостачання, електропостачання, пожежну охорону, вивіз сміття, а також інші комунальні послуги та послуги на утримання Приміщення і прибудинкової території.

4.4. Утримувати об’єкт оренди у відповідності до санітарно-технічних норм і вимог, правил протипожежної безпеки та правил експлуатації приміщень, інженерного обладнання. В разі завдання шкоди третім особам Орендар несе відповідальність самостійно та за власний рахунок. У випадку накладення відповідальності на Орендодавця за збитки завдані з вини Орендаря він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю сплачені кошти в повному обсязі.

4.5. Негайно повідомляти Орендодавця про факти псування, аварії чи руйнування інженерних комунікацій, Приміщень або будівлі, в якій знаходяться Приміщення.

4.6. Проводити ремонт інженерних комунікацій, які забезпечують роботу Приміщень.

4.7. Приймати участь у спільних витратах по освітленню, благоустрою, реконструкції прилеглої території. Виконувати діючі та нормативні приписи органів влади (постанови, рішення, розпорядження, правила, інструкції та інше), які стосуються порядку та умов утримання споруд, інженерних мереж та прилеглої території.

4.8. Не передавати в суборенду частин або все приміщення третім особам.

5. Права Орендаря

Орендар має право:

5.1. Вимагати дострокового розірвання договору у встановленому порядку;

5.2. Користуватися системами комунікацій, які знаходяться в приміщенні, що орендується;

5.3. Обладнати та оформити Приміщення на власний розсуд, при цьому поточний (крім дрібного побутового) та капітальний ремонт може проводитись лише за письмової згоди Орендодавця;

5.4. Позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів на вході до будинку та перед входом в приміщення в установленому законом порядку, не порушуючи прав третіх осіб;

5.5. Установлювати замки на вхідні двері до Приміщення;

5.6. При належному виконанні своїх обов’язків після спливу строку договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк на тих же умовах;

5.7. Установлювати сигналізацію та інші системи охорони, відповідно до чинного законодавства;

5.8. Залишити за собою проведені поліпшення Приміщень, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Приміщень без завдання йому шкоди.

6. Орендна плата і порядок розрахунків

6.1. Сума орендної плати в місяць по даному договору встановлюється в таких розмірах:

— перших три місяці – _________ грн. на місяць

— надалі, в тому числі в разі пролонгації договору, — ____________ грн. на місяць, що еквівалентно — ________________ доларів США.

Податок на додану вартість не нараховується.

6.2. Орендна плата нараховується з дня підписання сторонами цього договору і до дня повернення Орендарем Приміщень Орендодавцю по відповідному акту приймання-передачі, відповідно до п. 6.1. цього договору.

6.3. Орендар здійснює оплату орендних платежів щомісячно до 1 числа поточного місяця готівкою або на розрахунковий рахунок Орендодавця в гривнях. Сума щомісячної плати вираховується шляхом множенням доларового еквівалента орендної плати (п. 6.1. цього Договору) на курс долара США до гривні, який встановлений Національним банком України (НБУ) на момент здійснення платежу.

6.4. За ініціативою будь-якої із сторін розмір орендної плати, встановлений п. 6.1. цього Договору, може бути змінений після спливу ________ днів з моменту його укладення. Вимога щодо зміни розміру орендної плати може бути поставлена в будь-який момент після спливу зазначеного строку. В разі недосягнення згоди щодо розміру орендної плати цей договір може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін в односторонньому порядку.

6.5. За несвоєчасне внесення орендної плати Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення, включаючи день платежу.

6.6. За несвоєчасне виконання Орендарем обов’язку, передбаченого п. 4.3. цього договору він сплачує Орендодавцю пеню в розмірі нарахованих платежів за ті послуги, на які не укладений договір.

6.7. Сплата неустойки не звільняє Орендаря від виконання відповідного обов’язку та відшкодування завданих збитків.

6.8. Амортизація Приміщення не обліковується та не нараховується відповідні відрахування.

7. Строк дії та умови зміни, розірвання договору оренди

7.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом 364 дні, а в частині взаємних розрахунків та відповідальності сторін до повного виконання умов цього договору.

7.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть мати місце за згодою сторін, крім випадків, установлених п. 3.2. цього договору. Вони оформляються в письмовій формі і становлять невід’ємну частину цього договору.

7.3. При відчуженні Орендодавцем Приміщень до нового власника переходять його права і обов’язки за цим договором

7.4. Якщо Орендар допустив погіршення стану Приміщення або його загибель, він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель Приміщення сталися не з його вини.

7.5. Вартість поліпшень Приміщень, які не можуть бути відокремлені від Приміщень без нанесення їм шкоди, не відшкодовуються Орендарю.

7.6. Цей договір припиняється у випадках:

закінчення строку, на який його було укладено;

розірвання або відмови від договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

розірвання договору (в т.ч. відмови від договору) у випадках, передбачених чинним законодавством;

та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

7.7. В разі припинення цього договору Орендар зобов’язаний передати приміщення негайно, якщо інше не встановлено цим договором або імперативними нормами чинного законодавства.

7.8. Орендар вважається належним чином повідомлений Орендодавцем з усіх питань, що стосуються умов цього договору, в разі направлення відповідного повідомлення Орендарю за допомогою поштового або телеграфного зв’язку на адресу Орендаря, зазначену в договорі або на адресу за якою розташоване Приміщення.

7.9. В разі бажання Орендаря скористатися переважним правом на укладення договору оренди Приміщення на новий строк, він зобов’язаний повідомити про це Орендодавця в місячний строк до закінчення дії договору.

7.10. Взаємовідносини сторін, неврегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.

7.11. До правовідносин, що витікають з цього договору не застосовується Закон України “Про оренду державного та комунального майна”.

7.12. Договір складений в двох екземплярах по одному для кожної із сторін.

8. Реквізити та поштові адреси сторін.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

В разделе «Типовые договора» мы предлагаем Вашему вниманию сборник образцов договоров и бланков, которые используются в сделках с недвижимостью. Все документы можно скачать с нашего сайта в формате MS Word.

Скачать все договора одним файлом: dogovora.rar (389 kb)


Продается бизнес г.Прилуки Черниговская обл. В состав которого входят: свинокомплекс, колбасный цех, коптильный цех.

Общая площадь всех помещений 2000кв.м. Земельный участок находится в аренде. К омплекс включает в себя производственные здания и административные сооружения. Данный производственный комплекс можно использовать для выращивания крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птиц. Его также можно перепрофилировать. Имеются все необходимые коммуникации. Для полного производственного цикла имеется все необходимое оборудование.

Для более детальной информации обращайтесь: 066 149 76 74, 066 087 59 35

Для кого этот договор?

Представленный для составления Договор аренды нежилого помещения ориентирован на тех, кто хочет сдавать или снимать за плату нежилое помещение.

При определенных условиях данный договор требует нотариального удостоверения.

Если же Вас интересует аренда помещения на безвозмездной основе, то следует использовать Договор ссуды нежилого помещения.

Составив при помощи нашего конструктора онлайн Договор аренды нежилого помещения, Вы можете быть спокойны за соответствие всех условий действующему законодательству, а также защиту Ваших интересов в тексте самого соглашения.

Предмет и понятие Договора аренды нежилого помещения

Договор аренды нежилого помещения (2015) в Украине выступает одним из наиболее востребованных в сфере аренды коммерческой недвижимости. Офисы, склады, торговые помещения, производственные цеха и т.п. — для оформления аренды по всем подобным типам помещений заключается Договор аренды нежилого помещения.

Оформление договорных отношений в письменном виде является прямым требованием закона и нарушение этого положения приводит к ничтожности сделки.

При помощи нашего уникального сервиса по составлению документов Вы имеете превосходную возможность онлайн составить и скачать Договор аренды нежилого помещения (Украина). Все что Вам нужно сделать, чтобы получить качественный Договор аренды нежилого помещения — это внимательно ответить на все представленные вопросы, пользуясь по необходимости подсказками.

Используя для составления Договора аренды нежилого помещения наш сервис ПростоДок, Вы можете быть уверены в защищенности Ваших прав и интересов.

В связи со стремительным развитием хозяйственных отношений, увеличилась и потребность в аренде нежилых помещений: одни хотят снять офис, другим нужен склад для товара. А поскольку стоимость приобретения в собственность нежилых помещений весьма высока, то многие фирмы предпочитают брать такие объекты в аренду.

Договор аренды нежилого помещения в Украине представляет собой соглашение, по которому одна сторона (Арендодатель) передает другой стороне (Арендатору) нежилое помещение во временное пользование за оговоренную плату.

Непосредственным предметом Договора аренды нежилого помещения могут быть склады, офисные и производственные помещения, цеха и т.п.

Правоотношения по Договору аренды нежилого помещения урегулированы Гражданским кодексом Украины, однако если договор заключают юридические лица и/или физические лица — субъекты предпринимательской деятельности, тогда отношения регулируются в том числе и Хозяйственным кодексом Украины.

Стороны по Договору аренды нежилого помещения

По законодательству Украины правом на заключение договора аренды нежилого помещения обладают юридические лица, физические лица и физические лица — субъекты предпринимательства. Также сторонами по Договору аренды нежилого помещения могут быть государство и органы местного самоуправления.

Арендодатель — лицо, которое является собственником или имеет специальное право по владению нежилым помещением, передает этот объект во временное, возмездное владение и пользование.

Арендатор — лицо, которое получает объект в установленном законом порядке и обязано осуществлять оплату за его использование по договору.

Чтобы быть Арендодателем по Договору аренды нежилого помещения необходимо обладать правом собственности на объект или иметь специальное правомочие от собственника (например, доверенность или договор поручения).

Условия по Договору аренды нежилого помещения

Прежде всего, обозначим существенные условия Договора аренды нежилого помещения, включение которых обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно такими условиями являются:

— информация, идентифицирующая нежилое помещение (точный адрес, площадь в соответствии с тех.паспортом, местоположение в здании (этаж, номер помещения), назначение помещения);

— срок действия договора аренды нежилого помещения — в случае, когда он не определен, считается, что договор заключен на неопределенный срок, однако тогда сторона, желающая расторгнуть договор, должна заблаговременно уведомить противоположную сторону о таком решении;

— размер арендной платы (определяется порядок, форма, ответственность за неуплату) — по усмотрению сторон оплата может осуществляться в виде денег или в иной форме (например, вещами, товарами).

Форма Договора аренды нежилого помещения

Гражданское законодательство устанавливает обязательную форму для Договоров аренды помещения (нежилого): такой договор должен быть заключен в письменной форме. Если срок действия договора составляет три и более года, то такой договор подлежит еще и нотариальному удостоверению. Кроме того, такой Договор аренды нежилого помещения в обязательном порядке подлежит государственной регистрации, которую сегодня можно провести в органах государственной регистрационной службы или в нотариальных конторах, которые также ведут данный реестр.

Следует отметить, что передача нежилого помещения от Арендодателя к Арендатору оформляется посредством составления акта приема-передачи нежилого помещения. Собственно, таким же образом опосредуется возврат нежилого помещения из пользования.

Мы рекомендуем в ходе приема-передачи четко проверить техническое состояние арендуемого нежилого помещения. Вместе с тем, подписание данного акта выгодно для обеих сторон, поскольку, например, Арендодатель несет ответственность за те недочеты помещения, препятствующие его нормальному использованию. С другой стороны, на Арендатора возложена ответственность за порчу имущества. Поэтому подробный акт приема-передачи позволит избежать возможных разногласий в будущем.

Важно учитывать, что договор, который предусматривает переход в дальнейшем права собственности на данное имущество к арендатору, заключается в форме, предусмотренной для типа договоров купли — продажи этого имущества.

Расторжение Договора аренды помещения (нежилого)

Заметим, что расторжение Договора аренды помещения (нежилого) в Украине возможно как по взаимной воле, так и по требованию одной из сторон.

В частности, Арендодатель имеет право расторгнуть в одностороннем порядке Договор аренды нежилого помещения, если:

— Арендатор не вносит арендную плату на протяжении трех месяцев подряд;

— Арендатор грубо нарушает условия пользования нежилым помещением, например, использует помещение не по назначению;

— Арендатор сдал в субаренду помещение без соответствующего разрешения Арендодателя;

— Арендатор своим поведением создает реальную угрозу повреждению или уничтожению недвижимого имущества;

— Арендатор не выполняет обязанность проведения ремонта, если это возложено в соответствии с подписанным договором.

В свою очередь, Арендатор имеет право расторгнуть Договор аренды нежилого помещения, если:

— переданное ему в аренду помещение не соответствует заявленному качеству или назначению использования данного типа помещения;

— Арендодатель не сообщил о правах третьих лиц на нежилое помещение;

— Арендодатель не проводит капитальный ремонт, если это возложено на него согласно заключенного Договора аренды нежилого помещения.


Статьи по теме