Нажмите клавишу «Enter», чтобы перейти к содержанию

Паначевний Загальна Електротехніка скачать

Паначевний Загальна Електротехніка скачать.rar
Закачек 3280
Средняя скорость 4459 Kb/s
Скачать

Паначевний Загальна Електротехніка скачать

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» — підручник, назва якого відображає три основні напрямки розвитку електротехнічної галузі на с.

Електротехніка і спецтехнологія електромонтерів
Визначення несправності, придатності та захисту електродвигуна. Ознайомлення із призначенням заземлюючих пристроїв сільского електрообладнання, розрах.

Економічне обґрунтування вибору каналів розподілу готової продукції на підприємстві ТОВ «Електротехніка» м. Запоріжжя
Характеристика підприємства, завдання та проблеми його логістичної діяльності. Дослідження каналів збуту кабельно-провідникової продукції. Розробка ре.

Загальна патологія органів дихання
Загальна характеристика та клінічна картина гострої та хронічної пневмонії, емфіземи та раку легень, плевриту, пневмотораксу та дихальної недостатност.

Давньоіндійське суспільство за історичним джерелом Архашастра
Давньоіндійська державність, імперія Маур’їв та загальна характеристика «Артхашастра» Каутільї. Організація державного устрою: політичні інститути, зб.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра електроніки та електротехніки

“Електротехніка та основи електроніки”

Кількість тем за навчальною програмою – 5

Кількість годин за планом – 18

Конспект склав – к.т.н., доцент кафедри електроніки та електротехніки Росінська Г.П.

Перелік тем за навчальною програмою

з дисципліни “Електротехніка та основи електроніки”

Електричні кола постійного струму.

Електричні кола однофазного синусоїдального струму

Електричні кола трифазного струму

МОДУЛЬ 1. Електричні кола

Тема №1. Електричні кола постійного струму.

Лекція №1 Вступ. Основні поняття та закони для кіл постійного струму

1. Електрична енергія, її особливості, галузі застосування.

2. Основні поняття кола постійного струму. Структурний аналіз кіл.

3. Види з’єднань елементів, найпростіші еквівалентні перетворення.

4. Основні закони та формули: закони Ома та Кірхгофа, робота в колі постійного струму, потужність, баланс потужностей.

Електричним струмом називаємо упорядкований рух носіїв електричних зарядів.

Постійний струм — струм, який не змінюється з часом ні за напрямком, ні за величиною.

Електричне коло – це сукупність джерел живлення та споживачів електричної енергії, з’єднаних між собою тілами або середовищами, що забезпечують протікання електричного струму.

Джерелами електричної енергії є пристрої, які перетворюють інші види енергії в електричну (хімічну –в акумуляторах, сухих батареях; механічну – в електромеханічних генераторах). Пристрої, що споживають електричну енергію, називаються приймачами електричної енергії або навантаженням. Споживачі перетворюють електричну енергію в інші види енергії.

Кожен пристрій електричного кола має назву елемента електричного кола . Самим розповсюдженим елементом електричного кола є резистор, який характеризується таким параметром, як опір. Опір резистора ( R ) характеризує спроможність елемента перетворювати електричну енергію на теплову. Іноді замість поняття опору вживається поняття провідності. Провідність (g) – це величина зворотна опору: g = 1/ R . Опір вимірюється в Омах (Ом), провідність

Величини електричного кола

До величин електричного кола належать:

напруга на елементах;

Умовно-додатні напрями струму, напруги та ЕРС визначаються:

умовно-додатний напрям струму(або просто напрям струму) — це напрям руху позитивних зарядів;

умовно-додатний напрям напруги (або просто напрям напруги) — це напрям зменшення потенціалу;

умовно-додатний напрям ЕРС ( напрям ЕРС ) – це напрям дії сторонніх сил на додатний заряд у джерелі живлення.

Додатні напрями струмів, напруг та ЕРС на схемах позначаються

Прийняті позначення величин для кола постійного струму

І – сила струму (одиниця виміру – Ампер); U – напруга (одиниця виміру – Вольт);

Е – електрорушійна сила джерела живлення (одиниця виміру – Вольт).

Умовні позначення елементів

Графічне зображення електричного кола називається схемою . На схемах елементи кола позначаються наступним чином:

Джерело ЕРС –ідеалізоване джерело живлення, ЕРС якого постійна, не залежить від величини струму, що протікає через нього. Внутрішній опір джерела ЕРС дорівнює нулю.

Джерело струму – ідеалізоване джерело струму, яке дає струм І, незалежний від величини навантаження R у колі. Внутрішній опір джерела струму наближається до нескінченності.

Реальне джерело живлення. Має кінцеве значення внутрішнього опору r .

Резистор з опором R

Резистор з провідністю g

Види електричних схем

Для зображення електричного кола використовують:

схему заміщення (еквівалентну).

Ескізне зображення електричного кола є наочним, але таку схему неможливо розрахувати.

Графічне зображення електричного кола, складеного з умовних позначень елементів, називається принциповою. Принципова схема електричного кола показує призначення всіх елементів та їх взаємодію, але, склавши тільки таку схему кола, не можна розрахувати його режим роботи. Для того, щоб виконати розрахунок, необхідно кожен з елементів представити схемою заміщення, тобто скласти схему заміщення (рис.1).

Структурний аналіз електричних кіл

При зображенні електричного кола у вигляд схеми вводять поняття вузла, гілки, контуру, незалежного контуру.

Вузол — точка схеми, в якій сходяться три і більше гілок.

Гілка – ділянка кола, розташована між двома вузлами, по елементам якої тече однаковий струм.

Контур – будь-який замкнений шлях електричного кола.

Незалежний контур – контур, який відрізняється від будь-якого іншого хоча би однією новою гілкою. Кількість незалежних контурів визначається за формулою l m ( n 1) .

Метою структурного аналізу схеми є визначення кількості вузлів n, гілок m і незалежних контурів l.

Види з’єднання резисторів

1) послідовне з’єднання (рис.3)

При послідовному з’єднанні через всі елементи проходить однаковий струм. При такому з’єднанні для спрощення схеми послідовно з’єднані резистори і джерела ЕРС замінюються одним резистором з еквівалентним опором, що знаходиться за формулою:

Рис. 3. а) коло послідовного з’єднання резисторів; б) еквівалентне перетворення кола

R екв R 1 R 2 R 3 . R n n R k ,

і одним джерелом з еквівалентною ЕРС: E екв E k .

2) паралельне з’єднання

При паралельному з’єднанні елементів напруга на них однакова внаслідок під’єднання їх до двох загальних вузлів. Еквівалентний опір визначається за формулою:

Учебник написан в соответствии с программой подготовки бакалавров, специалистов и магистров. В нем содержатся сведения о теории электрических и магнитных цепей, рассмотрены переходные процессы и нелинейные электрические цепи. Описаны устройство, принцип работы, основные соотношения электрических машин постоянного и переменного токов, электрических микромашин. Приведены принципы электроизмерения, устройство электроизмерительных приборов. Рассмотрены вопросы электропривода, электроснабжения, даны понятия о полупроводниковой технике.

Учебник предназначен для студентов механических специальностей высших учебных заведений и для самостоятельного изучения курса.


Статьи по теме