Нажмите клавишу «Enter», чтобы перейти к содержанию

Яцимірська М Г Культура Фахової Мови Журналіста

Яцимірська М Г Культура Фахової Мови Журналіста.rar
Закачек 1612
Средняя скорость 3818 Kb/s
Скачать

Яцимірська М Г Культура Фахової Мови Журналіста

КУЛЬТУРА ФАХОВОЇ МОВИ ЖУРНАЛІСТА

і Нів якій сфері спілкуванняСЛОВО не буває

таким гарячим, пекучим,ніде воно не має такої високої температури, як у політиці.

Якщо оцінювати ЗМІ з цих поглядів, то українська! журналістика початку XXI століття активно інтегрується у світовий? інформаційний простір. Asia українською її не називають, частіше —Л вітчизняною. У ЗМІ щодня можна почути словосполучення! вітчизняна опозиція, вітчизняний парламент, вітчизняний журналіст, вітчизняний товаровиробник, вітчизняний флот, вітчизняна мода, вітчизняний футбол, вітчизняний ринок і т. д. У новинах на першому каналі українського телебачення 24 січня 2003 року йшлося не про події в Україні, а про вітчизняні події, про вітчизняну державну інспекцію, про вітчизняний ринок. За Словником (ВТССУМ) слово вітчизняний є прикметником до вітчизна (Вітчизна, уроч. Батьківщина, рідний край). Позначка уроч. означає, що це слово урочистого звучання, піднесеності. Загальне тлумачення «Прикм. до Вітчизна» доповнено вказівкою на семантичний відтінок «Створений у своїй державі; не іноземний». Назва нашої держави за тим же Словником та й усіма іншими — Україна. Однак прикметник український відсунуто на периферію мовного вжитку. Основне значення Вітчизнавітчизняний підмінено семантичним відтінком, навіть не другим значенням. Але ж, журналіст — це не винахід, не товар, щоб про нього писати й говорити вітчизняний; журналіст, або про вітчизняний парламент, який не створений, Щ обраний народом. Отже, є українська журналістика,а не вітчизняна,є японський телевізор, швейцарський банк, китайський шовії, американський флот і т. д. Прикметники в аналогічнії.

СЛОВОСПОЛучеННЯХ Є ВаЖЛИВИМ елементом еТНОПСИХОЛОГІЇ: ВОНИ ЧІТКО’

вказують, якій державі належить та чи інша інституція, структ тощо. Це важливо також для формування іміджу України міжнародному рівні. Тому все. що є в Україні, треба означа 1 прикметником український. Адже саме українська журналісти:

Вітчизняний (замість УКРАЇНСЬКИЙ)

Вітчизняна журналістика Вітчизняні прес-служби Вітчизняна громадськість Вітчизняні партії Вітчизняна опозиція Вітчизняні події Вітчизняні політики, Вітчизняна преса Вітчизняний парламент Вітчизняні депутати Вітчизняний підприємець Вітчизняна економіка Вітчизняний ринок Вітчизняний флот Вітчизняний футбол Вітчизняні артисти Вітчизняне зерно Вітчизняна наука Вітчизняний учений Вітчизняний товаровиробник Вітчизняні уявлення Вітчизняні компанії Вітчизняні видавництва Вітчизняні політичні сили Вітчизняні нафтовиробники Вітчизняні дизайнери Вітчизняні автозаправки • Вітчизняний паспорт і т. д. (Словосполучення записано з інформаційних прог/

ВИДАННЯ,я, с. 1. Дія за знач, видати.2. Окремий друкований твір, збірка і т. ін., видані у світ. 3. Сукупність тотожних примірників якої-небудь книги, виданих одночасно; // Те. що періодично видається під однією назвою (газета, журнал і т. ін.). 4. Друкований твір за його зовнішньою ознакою або типом, належністю до певної категорії друкованої продукції.

ВИДАННЯ: 0 На виданніувіці, коли вже можна виходити заміж (про дівчат). — Ми хочемо поріднитись з вами,сказав сват.У вас дочка на виданні, а в нас жених (І. Нечуй-Левицький)/ У вінок зав ‘язано Барвінковий цвіт, Дівчина на виданні У сімнадцять літ (Л. Забашта).

Отже, періодичні видання(газети, журнали), а не періодичні видання

Дата добавления: 2015-10-21 ; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав

Навчальний посібник із культури фахової мови журналіста До­поможе грамотно використовувати лексичні та фразеологічні багат­ства української літературної мови, ґрунтовно засвоїти мовні норми вимови та наголосу, слововживання й побудови висловів, удоскона­лити та збагатити індивідуальний словник. Різнопланові завдання сприятимуть самостійному вивченню специфіки мовлення ЗМІ, усвідомленню місії комунікативної, репрезентативної та культуроносної функцій української мови в засобах масової інформації.

Для студентів, аспірантів, викладачів, літературних редакторів. журналістів.

Творче мислення. Культура мови. Мовна особистість. Мовна свідомість . 3

Культура слова. Літературне слововживання. 24

Мистецтво мовлення: Лінгводидактичні матеріали. 61

Крилаті вислови. Афоризми. Літературні цитати. 75

Контрольні завдання. 78

Навчальні програми. Екзаменаційні білети. 93

Список умовних скорочень. 167

Список літератури. 168

© Яцимірська М., 2004

Преса — це розум і серце нації:

розум, що думає за свою націю,

обмірковує всі її справи,

підказує ті чи інші рішення;

серце, що відчуває за націю,

б’ється в такт мільйонів сердець,

що не вміли б — без журналістів —

знайти для своїх почувань

відповідних слів та висловів.

Ортологія (від rp. orthos — правильний і logos — вчення) — наука про культуру мови в її усному та писемному оформленні, про фонетичні, орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні, лексичні, фразеологічні, граматичні норми та принципи їх практичного засвоєння.

Висока культура мови журналіста є важливою частиною його професійної майстерності, освіченості, інтелігентності. Ортологія спільно з риторикою та еристикою розвиває творче мислення, красномовство, культуру поведінки, культуру спілкування, культуру сприйняття, культуру впливу, культуру аргументації тощо. Важливо, щоб до цих наук студенти-журналісти ставилися відповідально з першого року навчання в університеті.

Навчальний посібник з культури фахової мови журналіста допоможе ґрунтовно засвоїти мовні норми вимови та наголосу, слововживання й побудови висловів, грамотно використовувати лексичні та фразеологічні багатства української літературної мови, удосконалити та збагатити індивідуальний словник. Різнопланові завдання сприятимуть самостійному вивченню специфіки мовлення в ЗМІ, усвідомленню місії комунікативної, репрезентативної та культуроносної функцій української мови в масовій комунікації.

У практичних завданнях поставлено за мету — закріпити теоретичні знання студентів з культури мови, поглибити розуміння критеріїв та шляхів опанування мистецтвом мовлення, ознайомити з доволі великим обсягом довідкової літератури з цих проблем, привернути увагу до способів удосконалення термінологічної компетентності, опрацювання нових слів і словосполучень, вільного спілкування усною та писемною літературною мовою в усіх стилях і їх різновидах.


Статьи по теме